Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Zadania
  2. Wyposażenie

Before the Laws of Gods and Men

Personal Mission

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.