Remove ads by supporting Kanka or boosting a campaign.

  1. פתקים
  2. יכולות

Crystalsmithing

שייך יכולת לאובייקט זה. תמיד ניתן לערוך את הנראות של יכולת או להסירה. יכולות השייכות לאותה יכולת-אם יופיעו כמסנן.