Remove ads by supporting Kanka or boosting a campaign.

  1. יומנים
  2. יכולות

An Introduction to Kälran

Introduction

שייך יכולת לאובייקט זה. תמיד ניתן לערוך את הנראות של יכולת או להסירה. יכולות השייכות לאותה יכולת-אם יופיעו כמסנן.