Remove ads by supporting Kanka or boosting a campaign.

שייך יכולת לאובייקט זה. תמיד ניתן לערוך את הנראות של יכולת או להסירה. יכולות השייכות לאותה יכולת-אם יופיעו כמסנן.